حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

 

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

 

ای كه ره بستی میان كوچه ها بر فاطمه

 

گردنت را می شكست آنجا اگر عباس بود.